Skip to main content
Algemene voorwaarden
 1.  Leveringsvoorwaarden. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen zodra de kooporder voor akkoord getekend is. Aanvullende bepalingen zijn slechts geldig wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.De bij de aanbiedingen behorende afbeeldingen, afmetingen, gewichtsopgaven enz. worden als benaderende opgaven beschouwd, tenzij wij uitdrukkelijk verklaard hebben, dat deze bindend zijn. Bij verbreking van deze vereenkomst door welke reden ook zal de koper te allen tijde een schadeloosstelling van 30 % van de vermelde aankoopsom verschuldigd zijn. De verkoper heeft het recht elke bestelling te blokkeren voor zover de financiële bepalingen niet zijn geformuleerd en aanvaard door een financieringsinstelling.
 2. De prijzen gelden, indien niet anders overeengekomen is, af fabriek, zonder vracht, verzekering, verpakking, inkomende rechten en dergelijke. Wordt de levering op verzoek van de besteller langer dan één maand vertraagd, dan wordt de besteller voor iedere verdere maand of gedeelte daarvan aan 1 % van het factuurbedrag in rekening gebracht. Indien wijziging van de inkoopprijs, koers of lonen, invoerrechten of andere belastingen, sociale of andere overheidslasten, vrachten enz. plaatsvindt, kunnen de verkoopprijzen van reeds geaccepteerde opdrachten met inachtneming van de te zake geldende wettelijke voorschriften dienovereenkomstig gewijzigd, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij aanbieding of schriftelijke aanneming voorziene omstandigheden.
 3. Facturatie. De Klant erkent en aanvaardt dat de facturen, aanmaningen en briefwisseling van Mokafina via elektronische post of per telefax kunnen verzonden worden naar het e-mail adres dat de Klant heeft opgegeven. Tussen partijen geldt een verzendingsbericht waaruit blijkt dat de facturen, aanmaningen en briefwisseling op voormelde wijze werden afgeleverd als een voldoende bewijs. Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt eender welke factuur of aanmaning van Mokafina, geacht ontvangen te zijn vijf dagen na de factuur – of aanmaningsdatum. Bovendien laat het inboeken van facturen bij Mokafina toe te vermoeden dat deze facturen verzonden werden. Voor de aflevering van een kopie van een verzonden factuur of enig ander document, is Mokafina gerechtigd om een administratiekost van € 25,00 per kopie aan te rekenen. Eensluidend verklaarde afschriften van de boekhouding van Mokafina evenals alle op die basis afgeleverde rekeningoverzichten en afrekeningen gelden tussen partijen als een voldoende bewijs van de sommen waartoe de Klant tegenover Mokafina gehouden is, behoudens tegenbewijs. Elke factuur zonder schriftelijk protest binnen 8 dagen na ontvangst wordt aanzien als definitief aanvaard.
 4. Betalingsvoorwaarden. Alle verschuldigde bedragen, uit welken hoofde ook, zijn contant betaalbaar op de zetel van Mokafina, tenzij er voorafgaandelijk en schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Ongeacht welke betaaltermijn van toepassing is, zijn alle verschuldigde bedragen, uit welken hoofde ook, steeds netto betaalbaar zonder korting. Alle inningkosten vallen ten laste van de Klant.Indien de Klant enig verschuldigd bedrag niet contant dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, heeft Mokafina van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling recht op een verwijlintrest van 15% per jaar, vanaf de vervaldag tot op de dag van integrale betaling; deze maandelijkse intrest is volledig verschuldigd voor elke nieuwe kalendermaand die een aanvang heeft genomen. Indien Mokafina haar verplichtingen jegens de Klant-natuurlijke persoon niet nakomt, is zij aan de Klant-natuurlijke persoon een gelijkwaardige interest verschuldigd. In geval van wanbetaling, welke blijkt uit de loutere overschrijding der betalingstermijnen, is de Klant bovenop de in de voormelde paragraaf bepaalde intrest eveneens gehouden tot een conventionele onverminderbare schadevergoeding ter dekking van de administratieve kosten, andere dan het renteverlies, zoals o.m. kosten van administratie, personeel, etc., die gelijk is aan 20 % van elk onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 75,00 en dit zonder dat Mokafina het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade. Indien Mokafina haar verplichtingen jegens de Klant-natuurlijke persoon niet nakomt, is zij aan de Klant-natuurlijke persoon een gelijkwaardige interest verschuldigd. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden integraal doorgerekend aan de in gebreke blijvende klant. De (gedeeltelijke) niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. Bovendien staat het Mokafina alsdan vrij om haar dienstverlening aan de Klant zonder voorafgaande mededeling of ingebrekestelling op te schorten totdat alle verschuldigde bedragen integraal vereffend zijn. Bij niet-betaling op de vervaldag zal iedere betaling van de Klant eerst worden aangerekend op de kosten en de schadevergoeding, vervolgens op de intresten en tenslotte op de hoofdsom(men). Het staat Mokafina vrij om de inning van haar (achterstallige) facturen over te dragen aan een derde partij, en dit zonder voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling. Indien Mokafina daartoe overgaat, kan de Klant enkel nog bevrijdend betalen op rekening van de derde partij. De verschillende schuldvorderingen van Mokafina ten laste van de Klant, zelfs wanneer zij betrekking hebben op verschillende prestaties en/of goederen die niet meer in haar bezit zijn, maken een enige en ondeelbare schuldvordering uit waarvoor Mokafina alle verhaal, rechten en voorrechten zal mogen uitoefenen, die haar door de wet en door onderhavige voorwaarden zijn toegekend. Benevens de hogervermelde bepalingen, komen partijen hierbij uitdrukkelijk overeen dat alle goederen, documenten en gelden, die Mokafina onder zich heeft, haar tot onderpand strekken voor alle vorderingen, die zij ten laste van de Klant heeft of van de eigenaar van de goederen. Deze pandgeving wordt beheerst door de regelen van het handelspand. Deze waarborg komt Mokafina toe welke ook de juridische hoedanigheid is in de welke zij handelt. De schuldvordering van Mokafina voortvloeiende uit de overeenkomst kan gecompenseerd worden met de sommen die Mokafina ongeacht uit welken hoofde aan de Klant zou verschuldigd zijn. Tot zekerheid van de volledige nakoming van alle verplichtingen uit de overeenkomst, geeft de Klant al zijn huidige en toekomstige handelsvorderingen op derden aan Mokafina in pand. Dit pand strekt tevens tot zekerheid van alle sommen die de Klant, nu of in de toekomst, al dan niet samen met anderen, aan Mokafina verschuldigd is of zal worden. Mokafina is ertoe gerechtigd om op kosten van de Klant alles te doen om dit pand aan derden tegen te werpen. Ten gevolge van deze verpanding ontzegt de Klant zich het recht zowel elke vordering waarvan hij titularis is, te vervreemden als deze ten gunste van derden met om het even welke last te bezwaren zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Mokafina. De Klant verbindt zich ertoe op het eerste verzoek van Mokafina alle nodige gegevens betreffende de identiteit van zijn schuldenaars te verschaffen en de titels en documenten houdende vaststelling van voormelde verpande vorderingen aan Mokafina te bezorgen.
 5. Leveringstijden. De leveringstermijn begint te lopen van de dag af der dagtekening van onze opdrachtbevestiging en zal slechts dan kunnen worden aangehouden, indien de besteller ervoor zorgt, dat alle gegevens, die door hem moeten worden verstrekt, vereiste toestemming e.d. op tijd binnenkomen en dat de verschuldigde betalingstermijnen op tijd zijn voldaan. Indien deze verplichtingen niet tijdig zijn vervuld, wordt de leveringstijd overeenkomstig verlengd. Overschrijding van door ons toegezegde leveringstermijnen geeft de besteller nimmer recht om schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst te vorderen. In geval van overmacht hebben wij het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder tot betaling van enige schadevergoeding verplicht te zijn. Overmacht wordt geacht aanwezig te zijn, onder andere in geval van oorlog, onlusten, brand, kernexplosies, staking, uitsluiting, het niet, niet goed, of niet tijdig voldoen door onder leveranciers aan hun verplichtingen jegens ons en voorts – in het algemeen – indien het overschrijden van de leveringstermijn niet aan onze schuld is te wijten. In dergelijke gevallen zullen wij de besteller zo spoedig mogelijk kennis geven van het optreden van overmacht.
 6. Eigendomsovergang. De koper wordt slechts eigenaar van de geleverde goederen, wanneer hij ze volledig betaald heeft. In ieder geval ontzegt hij zich het recht deze goederen te vervreemden tot zolang. Elke tekortkoming aan laats gezegde schikking, stelt de koper bloot aan gerechtelijke vervolging op grond van art. 491 van het Strafwetboek (misbruik van vertrouwen). De verkoper heeft derhalve het recht de goederen zonder meer, op elk ogenblik terug te nemen. Kosten van afbraak vallen voor rekening van de koper. Zo de betalingsvoorwaarden niet worden geëerbiedigd behoudt Mokafina zich het recht voor, zonder verdere verwittiging, de overige of met andere bestellingen verband houdende leveringen stop te zetten.
 7.  Aanvaarding en klachten. Zodra de levering is geschiedt, is de koper verplicht deze te aanvaarden. Kleine gebreken, die het gebruik van het geleverde niet verhinderen, geven de koper niet het recht de levering te weigeren, doch – voor zover wij voor onze gebreken aansprakelijk zijn – slechts aanspraak op spoedige nadere voorziening. Alle klachten dienen ons overgemaakt per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering. Klachten over geleverde machines en/of apparaten kunnen geen invloed hebben op eerder geleverde en/of nog te leveren machines en apparaten, ook wanneer deze machines / apparaten het onderwerp uitmaken van eenzelfde overeenkomst. Ook geven klachten geen recht tot het niet nakomen van de overeengekomen betalingsverplichtingen van de koper.
 8. Aansprakelijkheid. In geval van niet-deugdelijke levering geldt, met terzijdestelling van alle wettelijke bepalingen, uitsluitend en alleen het geen hierna in dit artikel is bepaald. Uitsluitend die gebreken, welke het gevolg zijn van onoordeelkundig door ons uitgevoerde montage en zich tevens voordoen binnen één jaar na de levering, zullen kosteloos door ons worden hersteld, mits de besteller ons terstond nadat hem van die gebreken had kunnen zijn gebleken, daarvan op de hoogte heeft gesteld. Voor zaken, welke in dag- en nachtbedrijf worden gebruikt, bedraagt de genoemde termijn een half jaar. Indien de levering door omstandigheden buiten onze macht of op verzoek van de besteller wordt vertraagd, zullen vorenbedoelde termijnen aanvangen op de dag, waarop de levering zou hebben plaats gehad indien die omstandigheden zich niet hadden voorgedaan of bedoeld verzoek niet was gedaan. Onder de hiervorenbedoelde “onoordeelkundig door ons uitgevoerde montage” valt niet montage, in of op de gebrekkige of ongeschikte bedrijfsmiddelen, bouwwerken of bouwgronden, of op plaatsen waar zich invloeden, bijvoorbeeld van (Electro)chemische, elektrische of kemphysische aard, voordoen, welke de goede werking van het geleverde kunnen beïnvloeden. In dergelijke gevallen zijn wij van alle aansprakelijkheid ontheven. Voor de uitvoering van alle ons noodzakelijk voorkomende wijzigingen of herstelwerkzaamheden, al dan niet verlangd door de besteller, moet deze ons de redelijk daarvoor benodigde tijd en gelegenheid geven. Weigert de besteller zulks dan zijn wij van al onze verplichtingen ontheven. Eveneens zijn wij van al onze verplichtingen ontheven zodra buiten onze toestemming door wie dan ook aan het geleverde veranderingen worden aangebracht of reparaties worden verricht. In geval van levering van fabrikanten van derden zullen wij jegens de besteller in geen geval een verdergaande aansprakelijkheid hebben dan de betrokken derde jegens ons heeft.Wij aanvaarden geen andere aansprakelijkheid dan die welke in dit artikel is geregeld. Met name zullen wij dus onder geen enkele omstandigheid tot schadevergoeding van welke aard ook, gehouden zijn, terwijl wij evenmin de verplichting hebben gebreken te herstellen welke het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundige of foutieve behandelingen en/of overmatige belasting. Niet nakomen van de betalingscondities ontheft ons van onze verplichtingen inzake garanties, service e.d.
 9. Aansluiting. 1) Aansluitingskosten vallen steeds ten laste van de koper. 2) De aansluiting geschiedt op bestaande leidingen. Deze mogen niet verder dan 1 meter van de aan te sluiten toestellen verwijderd zijn. 3) Eventuele verzwaring van gas- of elektriciteitsaanvoer zal door de koper aan de desbetreffende maatschappij aangevraagd worden. De kosten hiervan zijn ten laste van de klant.
 10. Waarborg. Op alle geleverde toestellen 1 jaar na factuurdatum, omvattende enkel constructiefouten of gebreken. Dit beperkt zich tot het vervangen van zulke stukken die gebreken vertonen indien deze in ons werkhuis bezorgd worden. Onze verantwoordelijkheid kan geenszins ingeroepen worden wat betreft de elektrische of mechanische aansluiting van deze toestellen. De eventuele nodige en vereiste aarding veiligheid zal altijd de verantwoordelijkheid zijn van de koper. Onze verantwoordelijkheid kan niet ingeroepen worden voor het bederf of geleden verlies door het tijdelijk uitvallen van onze toestellen. Elektrische weerstanden en motoren zijn nooit gewaarborgd.
 11. Toepasselijkheid en afwijkingen. Door het enkele feit van verstrekking van een opdracht aan ons, aanvaardt de besteller de toepasselijkheid dezer Algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 12. Geschillen. Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst, waarvan onder meer de rekening het afdoend bewijs is, alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen, zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.